Podział na obszary

 

II EDYCJA  BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017/2018


Lista projektów

czym jest budżet obywatelski?

 

Szanowni Mieszkańcy Pruszkowa!

Rozpoczęła się II edycja Pruszkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017/2018, którego nadrzędnym celem jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez ich aktywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu części środków z budżetu gminy.

Dzięki niemu możecie Państwo przygotowywać własne projekty i popierać te zgłoszone przez innych, które w Państwa opinii najbardziej przyczynią się do rozwoju lokalnej wspólnoty, a konkretne efekty wspólnych decyzji zbudują lokalne więzi i odpowiedzialność za wspólne sprawy i przestrzeń publiczną.

Ta edycja nieco różni się od poprzedniej. Najważniejszą ze zmian jest powiększenie kwoty do rozdysponowania w poszczególnych obszarach – wynosi ona łącznie 1 100 000 zł. Kolejną istotną zmianą jest to, że możecie Państwo głosować na projekty zgłoszone na terenie całego miasta, a nie jak dotychczas tylko w swoim obszarze, co więcej czas głosowania został wydłużony z 9 na 30 dni. Ponadto, powiększy się również grupa osób uprawnionych do głosowania o osoby posiadające Pruszkowską Kartę Mieszkańca. Zmianie uległ także podział miasta na obszary, a w szczególności obszar od IV do VII.

Aby zapewnić Państwu komfort od momentu zgłaszania wniosków aż do głosowania na zweryfikowane i zaakceptowane projekty udostępniona została nowoczesna i przyjazna elektroniczna aplikacja zrządzająca całą procedurą Budżetu Obywatelskiego.

W przygotowanych materiałach informacyjnych i promocyjnych znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje – dowiecie się jak i gdzie złożyć swój projekt, jak wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz jaki jest harmonogram działań.

Serdecznie Państwa zachęcam do włączania się w te działania, ponieważ warto mieć wpływ na to, co dzieje się wokół nas i nas dotyczy. Liczę na aktywny udział z Państwa strony, oraz na nowe ciekawe inicjatywy i pomysły. Razem zmieniajmy nasze miasto! Pruszków czeka na Wasze pomysły!


Jan Starzyński
Prezydent Miasta Pruszkowa

 

BUDŻET OBYWATELSKI NA ROK 2018
TO MIESZKAŃCY SAMI DECYDUJĄ O WYDATKACH Z BUDŻETU GMINY

Dlaczego warto współdecydować i działać razem?

Czym jest partycypacja publiczna? Idea Budżetu Obywatelskiego

Partycypacja publiczna opiera się na dialogu i gotowości do współpracy. Jest kluczem do działań odpowiadających rzeczywistym potrzebom mieszkańców, do wzrostu społecznej odpowiedzialności – do efektywnego współrządzenia. Partycypacja publiczna jest również doskonałym narzędziem do budowania społeczeństwa obywatelskiego, które charakteryzuje się świadomością potrzeb wspólnoty, aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów. W ramach projektu Budżet Obywatelski na rok 2018 promujemy partycypację publiczną.

Do rozdysponowania w II edycji Budżetu Obywatelskiego jest łącznie 1 100 000 zł

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego II Edycja 2017-2018

HARMONOGRAM WDRAŻANIA I REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PRUSZKÓW

II EDYCJI   -   2017/2018

Termin

Zadanie

Do 1 lutego 2017 r.

Ogłoszenie wysokości budżetu obywatelskiego miasta Pruszkowa na rok 2018

 

Do 3 lutego 2017 r.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego ogłasza wysokość budżetu obywatelskiego łącznie z podziałem tej kwoty na obszary

4 luty - 17 marca 2017 r.

Zgłaszanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego przez Projektodawców

27 marca 2017 r.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego informuje Projektodawców o wynikach postępowań wstępnej weryfikacji formalnej.

14 kwietnia 2017 r.

Ostateczny termin składania ew. połączonych wniosków przez Projektodawców

28 marca - 10 maja 2017 r.

Weryfikacja szczegółowa złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego

12 maja 2017 r.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i listy projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem

17 maja 2017 r.

Ostateczny termin wycofania przez Projektodawców zgłoszonych projektów

17 maja 2017 r.

Ostateczny termin dla Projektodawców składania odwołań od wyników weryfikacji

18 - 19 maja 2017 r.

Spotkania Rady Programowej ds. budżetu obywatelskiego – rozpatrzenie odwołań, ustalenie kolejności na listach do głosowania

22 maja 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie

od 22 maja 2017 r.

Kampania promocyjna projektów poddanych pod głosowanie

27 maja - 25 czerwca 2017 r.

Głosowanie

30 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów

30 czerwca 2017 r.

Spotkanie Rady Programowej ds. budżetu obywatelskiego. Ustalenie listy projektów rekomendowanych do realizacji w 2018r.

4 lipca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy projektów rekomendowanych do realizacji

wrzesień 2017 -

 - grudzień 2018 r.

Spotkania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego i Rady Programowej ds. budżetu obywatelskiego - Ewaluacja procesu

styczeń - grudzień 2018 r.

Realizacja i wdrażanie  projektów

kwiecień, lipiec, październik 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o realizacji zadań i wynikach postępowań o udzielenie zamówień publicznych

styczeń 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji budżetu obywatelskiego w 2018 roku

 

 

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Budżet partycypacyjny to proces, który daje Ci wyjątkową możliwość współdecydowania o części budżetu Pruszkowa. Możesz zgłaszać swoje pomysły. Możesz dyskutować o pomysłach innych mieszkańców. Możesz zagłosować i wybrać te, które wydają Ci się ciekawe lub potrzebne. Projekty wybrane w głosowaniu będą realizowane przez Miasto. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu masz realny wpływ na Twoje najbliższe otoczenie oraz na rozwój Pruszkowa.

Zgłaszanie pomysłów – od 4 lutego do 17 marca 2017

Chcesz coś zmienić w swoim najbliższym otoczeniu? Ty wiesz najlepiej, co jest dobre, a czego jeszcze brakuje w Twojej okolicy, co należy zmienić lub poprawić.
Opisz swój pomysł i zgłoś go do budżetu obywatelskiego.

Zaloguj się i wypełnij formularz elektronicznie lub złóż jego papierową wersję.

Głosowanie na projekty – od 27 maja do 25 czerwca 2017

Głosowanie to bardzo ważny moment, możesz głosować na projekty zgłoszone na terenie całego miasta. Decydujesz o tym, w jaki sposób zostaną rozdysponowane pieniądze z budżetu Miasta. Wyniki głosowania są wiążące - wybierasz, jakie projekty zostaną zrealizowane w 2018 r. W ten sposób decydujesz o tym, jak zmieni się Twoje najbliższe otoczenie oraz jak będzie rozwijało się nasze miasto.

Zagłosować możesz elektronicznie lub osobiście w punkcie głosowania wg zasad określonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu partycypacyjnego znajdziesz również na stronie internetowej miasta i na Facebooku.

W jaki sposób mogę zgłosić swój pomysł?

Zgłoś swój projekt za pomocą udostępnionej elektronicznej aplikacji. Zaloguj się na swoje konto, ( jeśli nie posiadasz - najpierw przejdź etap Rejestracji) i wypełnij formularz.

Możesz również wypełnić formularz w formie papierowej. Możesz go pobrać ze strony internetowej miasta lub otrzymać wydrukowany w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego. Tam też należy złożyć wypełniony formularz w kopercie z napisem ”Budżet Obywatelski” w godzinach pracy urzędu   lub w punktach wyznaczonych przez Prezydenta Miasta lub przesłać drogą mailową na adres; budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl. W przypadku składania formularza drogą mailową należy dołączyć skany wymaganych załączników.

Dodatkowe wsparcie

Zgłoszenie projektu nie jest trudne. Jeżeli jednak potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z różnych możliwości wsparcia przy przygotowaniu projektu. Podczas etapu zgłaszania pomysłów organizowane są dyżury konsultacyjne Członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

Terminy i miejsca dyżurów znajdziesz na stronie internetowej miasta

Jakie pomysły mogę zgłosić?

Masz naprawdę bardzo duże możliwości działania. Pomysły mogą dotyczyć wielu sfer: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej i wielu innych. Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni oraz o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy itd.

Muszą być to działania, które mieszczą się w tzw. zadaniach własnych miasta - czyli działania, na które miasto może wydawać pieniądze ze swojego budżetu.

Jak wypełnić formularz zgłoszeniowy propozycji projektu?

Formularz zgłoszeniowy (Załącznik Nr 2- Regulaminu BO w Pruszkowie II edycja 2017/2018) zawiera pola, dzięki którym możesz dokładnie i w łatwy sposób opisać swój pomysł. Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymagane pola. Poniżej znajdziesz pomocne informacje, które pomogą Ci prawidłowo wypełnić formularz.

 1. Wymyśl nazwę projektu, która będzie oddawała specyfikę pomysłu, powinna być krótka, zapadająca w pamięć, atrakcyjna i zrozumiała.
 2. Wybierz miejsce realizacji projektu, w którym chcesz zgłosić swój pomysł. Pamiętaj, że projekty inwestycyjne mogą być lokowane jedynie na terenach będących własnością Miasta Pruszkowa. W przypadku lokalizacji projektu nie inwestycyjnego na terenie niestanowiącym własności Miasta Pruszkowa do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę dysponenta terenu ( Załącznik nr 4 - Regulaminu BO w Pruszkowie II edycja 2017/2018).W przypadku lokalizacji projektu na terenie jednostek organizacyjnych Miasta Pruszkowa do formularza należy dołączyć zgodę zarządcy nieruchomości ( Załącznik nr 5 -  Regulaminu BO w Pruszkowie II edycja 2017/2018).
 3. Zastanów się nad opisem projektu. W opisie należy wskazać główne działania związane z realizacją projektu. Opis powinien w prosty sposób wyjaśniać, na czym będzie polegał projekt oraz z jakich działań będzie się składał. Jest to szczególnie ważne, gdyż każde z działań będzie oszacowane pod względem kosztów.
 4. Uzasadnij potrzebę realizacji właśnie tego projektu. Napisz, dlaczego warto go zrealizować i jakie ma on znaczenie dla lokalnej społeczności, dlaczego jest ważny i potrzebny. Ważne, by projekt był zgodny z kompetencjami i zadaniami gminy (jeśli nie jest, to projekt nie będzie mógł być realizowany). Zachęcamy do zapoznania się z art.7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r oraz Regulaminem BO w Pruszkowie II edycja 2017/2018.
 5. Opisz do kogo kierowany jest projekt. Wskaż, kto będzie mógł korzystać z działań zrealizowanych w jego ramach i na jakich zasadach mieszkańcy będą korzystali z efektów realizacji pomysłu. Czy będzie np. dostępny dla wszystkich przez cały czas, czy tylko w określonych godzinach?  
 6. Oszacuj koszt realizacji projektu. Podać należy szacunkowe kwoty składowych części projektu. Jeżeli nie potrafisz dokładnie oszacować, ile kosztują dane działania, skorzystaj z pomocy – przyjdź do Urzędu Miejskiego w godzinach pracy lub na dyżur członów Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Sprawdź najpierw kwotę przypadającą na Twój obszar!   Oszacowany koszt realizacji projektu nie może przekraczać tej kwoty.  
 1. Oszacuj koszt eksploatacji i utrzymania projektu- w ujęciu jednego roku Zastanów się, czy zaproponowane przez Ciebie działania będą wymagały utrzymania, sprzątania, konserwacji w następnym roku. 
 2. Wypełnij swoje dane. Podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, Nr PESEL ,Nr telefonu ,adres e-mail.
 3. Obowiązkowo dołącz listę poparcia. O swoim pomyśle porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, znajomymi i innymi mieszkańcami. Zbierz 30 podpisów od osób, które popierają realizację Twojego pomysłu. Podpisy poparcia zbierz tylko w swoim obszarze, na specjalnym formularzu poparcia, a następnie dołącz go do zgłaszanego pomysłu. Formularz - Lista mieszkańców Pruszkowa popierający projekt (Załącznik nr 3 - Regulaminu BO w Pruszkowie II edycja 2017/2018) możesz pobrać ze strony lub otrzymać wydrukowany w Urzędzie Miejskim.
 4. Dołącz dodatkowe załączniki. Możesz załączyć zdjęcia, mapki, rysunki lub inne informacje, które pomogą ciekawie zaprezentować Twój pomysł.
 5. Wpisz datę i podpisz formularz zgłoszeniowy.
 1. Zgłoś pomysł! Możesz zgłosić dowolną ich liczbę. Niekoniecznie musisz mieszkać w Pruszkowie.

Ważne informacje dotyczące wypełniania formularza

Zbieraj podpisy poparcia tylko w swoim obszarze, na formularzu- Lista mieszkańców Pruszkowa popierający projekt (Załącznik nr 3 - Regulaminu BO w Pruszkowie II edycja 2017/2018)

Przed oszacowaniem pomysłu Sprawdź najpierw kwotę przypadającą na Twój obszar!   Oszacowany koszt realizacji projektu nie może przekraczać tej kwoty.  

Nie wskazuj wykonawcy zadania. Współdecydujemy o tym, co ma zostać zrealizowane, a nie, kto ma to wykonać. Zadania będą realizowane przez miasto Pruszków, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze przetargu czy konkursu.

Możesz zgłosić pomysł, nawet, jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, a ukończyłeś (-łaś) 14 lat. Wystarczy, aby Twój opiekun prawny wyraził na to zgodę, podpisując specjalny formularz-Zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo przez osobę małoletnią w procesie Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa- Edycja 2017/2018 (Załącznik nr 6 - Regulaminu BO w Pruszkowie II edycja 2017/2018)

Możesz zgłosić pomysł, nawet, jeśli nie jesteś mieszkańcem (-ką) Pruszkowa.

Kryteria, które musi spełniać projekt

Zgłoszony projekt zostanie sprawdzony pod względem formalnym i merytorycznym. Szczegółowy proces weryfikacji zgłoszonych projektów opisuje Regulamin BO w Pruszkowie II edycja 2017/2018- dostępny na stronie internetowej miasta.

Projekty, które po przeprowadzeniu analizy, zostaną uznane za możliwe do realizacji trafiają pod głosowanie. Pomysły wybrane przez mieszkańców w głosowaniu zostaną zrealizowane przez Miasto w 2018 r.

Ważne załączniki - do pobrania

Regulamin

Harmonogram

Wysokość kwot w obszarach

Formularze

Najczęściej zadawane pytania

Tu możesz sprawdzić:

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Rejestr mienia komunalnego (działki będące własnością Miasta - kolor zielony lub działki będące w użytkowaniu wieczystym- kolor szary)

W jakim obszarze znajduje się Twoja ulica

 

 

 

 

 

 


Skontaktuj się z Nami

Adres

Urząd Miejski w Pruszkowie
Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

Telefon

+48 604 790 760