Pomoc

II EDYCJA  BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017/2018


Lista projektów

czym jest budżet obywatelski?

 

Prezydent Miasta Pruszkowa Jan StarzyńskiSzanowni Mieszkańcy Pruszkowa !

Czas nieubłaganie płynie, nie mamy na to wpływu. Od nas jednak zależy, jak go wykorzystamy, jakie będą nasze cele. Za nami kolejny etap działań związanych ze zgłoszonymi projektami do realizacji w ramach  Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim autorom projektów i mieszkańcom za owocne spotkania i poświęcony czas, za aktywność, zaangażowanie i wysiłek włożony w ich prz      ygotowanie. Złożone propozycje zadań pokazują, że to Państwo wiecie najlepiej co należy zmienić w najbliższym otoczeniu, aby poprawić warunki i jakość życia w naszym mieście. I to Państwo ostatecznie zdecydujecie o wynikach Budżetu Obywatelskiego i o przeznaczeniu części środków budżetu gminy – biorąc udział w głosowaniu.

Do Budżetu Obywatelskiego złożono w sumie 49 projektów. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej projektów, na liście do głosowania zostały umieszczone 33 projekty. Również te projekty, które nie spełniły wymogów Regulaminu Budżetu Obywatelskiego i nie zostały pozytywnie zweryfikowane reprezentowały wysoki poziom merytoryczny i dotyczyły ważnych obszarów społecznych. Będą one brane pod uwagę przy konstruowaniu kolejnych budżetów gminy.

Budżet Obywatelski to nie tylko zgłaszanie zadań do realizacji, ale przede wszystkim to powszechne głosowanie, w którym zostaną wyłonione te zadania, które Miasto Pruszków  zrealizuje w 2018 roku. 

Ta edycja nieco różni się od poprzedniej. Najważniejszą ze zmian jest powiększenie kwoty do rozdysponowania w poszczególnych obszarach – wynosi ona łącznie 1 100 000 zł. Kolejną istotną zmianą jest to, że możecie Państwo głosować na projekty zgłoszone na terenie całego miasta, a nie jak dotychczas tylko w swoim obszarze, co więcej czas głosowania został wydłużony z 9 na 30 dni. Ponadto, powiększy się również grupa osób uprawnionych do głosowania o osoby posiadające Pruszkowską Kartę Mieszkańca. Zmianie uległ także podział miasta na obszary, a w szczególności obszar od IV do VII.

W przygotowanych materiałach informacyjnych i promocyjnych znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje – dowiecie się jak i gdzie zagłosować. Wszelkie pomocne materiały upublicznione są na stronie internetowej w zakładce Budżet Obywatelski 2018, w Biuletynie Informacji Publicznej- Konsultacje społeczne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego i Facebooku.

 

Serdecznie Państwa zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu na wybrane przez Państwa projekty. Liczę na aktywny udział z Państwa strony. Razem zmieniajmy nasze miasto!  Zagłosuj, bo warto! Twój głos ma znaczenie!

Prezydent Miasta Pruszkowa

mgr Jan Starzyński


BUDŻET OBYWATELSKI NA ROK 2018
TO MIESZKAŃCY SAMI DECYDUJĄ O WYDATKACH Z BUDŻETU GMINY

Dlaczego warto współdecydować i działać razem?

Czym jest partycypacja publiczna? Idea Budżetu Obywatelskiego

Partycypacja publiczna opiera się na dialogu i gotowości do współpracy. Jest kluczem do działań odpowiadających rzeczywistym potrzebom mieszkańców, do wzrostu społecznej odpowiedzialności – do efektywnego współrządzenia. Partycypacja publiczna jest również doskonałym narzędziem do budowania społeczeństwa obywatelskiego, które charakteryzuje się świadomością potrzeb wspólnoty, aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów. W ramach projektu Budżet Obywatelski na rok 2018 promujemy partycypację publiczną.

Do rozdysponowania w II edycji Budżetu Obywatelskiego jest łącznie 1 100 000 zł

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego II Edycja 2017-2018

HARMONOGRAM WDRAŻANIA I REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PRUSZKÓW

II EDYCJI   -   2017/2018

Termin

Zadanie

Do 1 lutego 2017 r.

Ogłoszenie wysokości budżetu obywatelskiego miasta Pruszkowa na rok 2018

 

Do 3 lutego 2017 r.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego ogłasza wysokość budżetu obywatelskiego łącznie z podziałem tej kwoty na obszary

4 luty - 17 marca 2017 r.

Zgłaszanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego przez Projektodawców

27 marca 2017 r.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego informuje Projektodawców o wynikach postępowań wstępnej weryfikacji formalnej.

14 kwietnia 2017 r.

Ostateczny termin składania ew. połączonych wniosków przez Projektodawców

28 marca - 10 maja 2017 r.

Weryfikacja szczegółowa złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego

12 maja 2017 r.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i listy projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem

17 maja 2017 r.

Ostateczny termin wycofania przez Projektodawców zgłoszonych projektów

17 maja 2017 r.

Ostateczny termin dla Projektodawców składania odwołań od wyników weryfikacji

18 - 19 maja 2017 r.

Spotkania Rady Programowej ds. budżetu obywatelskiego – rozpatrzenie odwołań, ustalenie kolejności na listach do głosowania

22 maja 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie

od 22 maja 2017 r.

Kampania promocyjna projektów poddanych pod głosowanie

27 maja - 25 czerwca 2017 r.

Głosowanie

30 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów

30 czerwca 2017 r.

Spotkanie Rady Programowej ds. budżetu obywatelskiego. Ustalenie listy projektów rekomendowanych do realizacji w 2018r.

4 lipca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy projektów rekomendowanych do realizacji

wrzesień 2017 -

 - grudzień 2018 r.

Spotkania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego i Rady Programowej ds. budżetu obywatelskiego - Ewaluacja procesu

styczeń - grudzień 2018 r.

Realizacja i wdrażanie  projektów

kwiecień, lipiec, październik 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o realizacji zadań i wynikach postępowań o udzielenie zamówień publicznych

styczeń 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji budżetu obywatelskiego w 2018 roku

 

 

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Budżet partycypacyjny to proces, który daje Ci wyjątkową możliwość współdecydowania o części budżetu Pruszkowa. Możesz zgłaszać swoje pomysły. Możesz dyskutować o pomysłach innych mieszkańców. Możesz zagłosować i wybrać te, które wydają Ci się ciekawe lub potrzebne. Projekty wybrane w głosowaniu będą realizowane przez Miasto. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu masz realny wpływ na Twoje najbliższe otoczenie oraz na rozwój Pruszkowa.

Zgłaszanie pomysłów – od 4 lutego do 17 marca 2017

Chcesz coś zmienić w swoim najbliższym otoczeniu? Ty wiesz najlepiej, co jest dobre, a czego jeszcze brakuje w Twojej okolicy, co należy zmienić lub poprawić.
Opisz swój pomysł i zgłoś go do budżetu obywatelskiego.

Zaloguj się i wypełnij formularz elektronicznie lub złóż jego papierową wersję.

Weryfikacja zgłoszonych projektów

W ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono łącznie 49 projektów. Propozycje zadań do realizacji pokazują, że mieszkańcy naszego miasta chcą aktywnie zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Wszystkie zgłoszone projekty zostały poddane weryfikacji formalnej oraz merytorycznej. Znakomita większość ze zgłoszonych projektów okazała się możliwa do realizacji i zostanie poddana pod głosowanie - 33 projekty. Wszystkie zgłoszone propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego, zarówno te pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do kolejnego etapu konsultacji, jak i te niezakwalifikowane, wraz z krótkim opisem, podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej w zakładce Budżet Obywatelski oraz na Facebooku,


Zachęcamy do zapoznania się z opisem proponowanych do realizacji zadań. Przypominamy, iż Autorom Projektów przysługuje prawo prowadzenia akcji promocyjnej zgłoszonych  projektów zakwalifikowanych do głosowania.

Głosuj na projekty od 27 maja do 25 czerwca 2017r.

Zagłosuj, bo warto! Twój głos ma znaczenie!

 

Głosowanie to bardzo ważny moment, możesz głosować na projekty zgłoszone na terenie całego miasta. Decydujesz o tym, w jaki sposób zostaną rozdysponowane pieniądze z budżetu Miasta. Wyniki głosowania są wiążące - wybierasz, jakie projekty zostaną zrealizowane w 2018 r. W ten sposób decydujesz o tym, jak zmieni się Twoje najbliższe otoczenie oraz jak będzie rozwijało się nasze miasto.

Zagłosować możesz elektronicznie lub osobiście w punkcie głosowania wg zasad określonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Jak głosować - zasady głosowania. Wybór projektów do realizacji. 

 

Bardzo ważnym etapem w procedurze Budżetu Obywatelskiego jest powszechne głosowanie na pozytywnie zweryfikowane propozycje zadań, które pozwoli wyłonić te projekty, które zyskały największe społeczne poparcie wśród mieszkańców. Mieszkańcy Pruszkowa od 27 maja  do 25 czerwca 2017r. dokonają wyboru projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w drodze głosowania. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem karty do głosowania ( wzór - Załącznik Nr 7 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego). Głosowanie jest jawne, imienne, równe i bezpośrednie.

 

Kto może głosować?

 

Głosować mogą Mieszkańcy Miasta Pruszków, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 14 lat i posiadają (lub jej opiekunowie prawni w przypadku osoby niepełnoletniej) czynne prawo wyborcze na terenie gminy Pruszków lub są na jej terenie zameldowani na stałe lub posiadają Pruszkowską Kartę Mieszkańca.

W przypadku gdy głosującym jest osoba niepełnoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, którą można pobrać ze strony internetowej, a także otrzymać w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie lub punkcie do głosowania. W przypadku głosowania elektronicznego należy przesłać skan lub przekazać oryginał w/w dokumentu do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego .  

UWAGA! Zasada ta obowiązuje zarówno w głosowaniu bezpośrednim (papierowa karta do glosowania) jak również w głosowaniu internetowym ( interaktywna karta do głosowania). Karta bez dołączonej zgody opiekuna prawnego zostanie uznana za nieważną.

 

Zasady głosowania

Każdy głosujący może głosować na projekty zgłoszone na terenie całego miasta.

Głosujący może oddać głos tylko  jeden raz i dysponuje łącznie 10  punktami, którymi w dowolnym  podziale może obdzielić dowolną  liczbę wybranych projektów. Wybór następuje poprzez wpisanie  przyznanej liczby punktów przy tytułach  wybranych projektów.

Listy projektów na które będzie można zagłosować będą zamieszczone w punktach do głosowania oraz na stronie internetowej www.pruszkow.pl  w zakładce Budżet Obywatelski 2018 , w Biuletynie Informacji Publicznej - Konsultacje społeczne, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruszkowie oraz na Facebooku.

 

Głos oddać można jednokrotnie w  wybranej przez głosującego formie – bezpośrednio lub drogą elektroniczną.

Przebieg głosowania

Głosowanie odbywać się będzie na specjalnie do tego celu przygotowanych kartach do głosowania ( wzór - Załącznik Nr 7 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego), które są udostępnione na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej- Konsultacje społeczne i w wyznaczonych punktach do głosowania oraz na Facebooku. 

Aby prawidłowo oddać głos na wybrane projekty należy:

     1. rozdysponować  10 punktów  przyznając je w dowolnym podziale wybranym projektom lub w całości jednemu projektowi,  poprzez wpisanie liczby punków w polu "PUNKTACJA",

             2. podać  imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania,

3. zapoznać się z oświadczeniem,

             4. podpisać kartę do głosowania.

 

Zagłosować można poprzez:

   1. złożenie karty do głosowania w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania na terenie miasta Pruszkowa, w godzinach pracy wymienionych instytucji. Wykaz punktów do głosowania, w których będzie można oddać głos w formie papierowej jest upubliczniony na stronie internetowej w zakładce Budżet Obywatelski 2018,, w Biuletynie Informacji Publicznej - Konsultacje społeczne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu i Facebooku,

   2. oddanie głosu za pomocą interaktywnej karty na elektronicznej platformie https://pruszkow.citizenpro.pl , albo

   3. w wyznaczonych mobilnych punktach  do głosowania podczas  imprez miejskich.

 

Zachęcamy do głosowania przez Internet.                                          
Głosując przez Internet nie muszą Państwo drukować karty ani odwiedzać punktu do głosowania. Wystarczy przejść etap rejestracji  i zagłosować przyznając
liczby punktów przy tytułach wybranych przez Państwa projektów.

 

Głos uznaje się za nieważny, gdy głosujący:

 1. nie przydzielił na karcie do głosowania żadnych punktów,

 2. przydzielił łącznie więcej niż 10 punktów,

 3. odda głos ponownie,

 4. nie wypełni wszystkich wymaganych pół na karcie do głosowania lub za pośrednictwem elektronicznej platformy,

  5.nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  6. nie dołączy zgody opiekuna prawnego na udział w głosowaniu osoby niepełnoletniej,

  7. odda głos za pomocą innej niż przeznaczonej do tego karty do głosowania.

Ustalenie wyników glosowania

Obliczanie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby punktów oddanych ważnymi głosami na poszczególne projekty zadań zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na danym obszarze.

Na podstawie końcowych wyników do głosowania stworzony zostanie ranking projektów. Za wybrane do zrealizowania uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów z ważnych głosów, aż do wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w danym obszarze.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub więcej projektów, o kolejności na liście rekomendowanych projektów decyduje liczba osób, które głosowały na dany projekt, a jeśli jest równa rozstrzygnie losowanie, które przeprowadza Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego.

W sytuacji, gdy pozostałe środki finansowe nie pozwalają na realizację kolejnego projektu z listy rankingowej, ze rekomendowany do realizacji uznaje się projekt zajmujący niższą pozycję na liście, jeżeli koszty jego realizacji mieszczą się w kwocie pozostałej do rozdysponowania.

W przypadku gdy na liście rankingowej dla danego obszaru nie ma projektu, który mógłby być rekomendowany do realizacji i jednocześnie pula środków nie została wyczerpana, środki te przeznacza się na realizację projektów w obszarze, w którym była najwyższa frekwencja głosowania wyrażona procentowo największą liczbą ważnych głosów w stosunku do liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania w danym obszarze.

W sytuacji gdy kilka projektów dotyczy tej samej lokalizacji oraz zostały wyłonione zgodnie zapisami Regulaminu, a jednocześnie ich równoległa realizacja jest niemożliwa, za rekomendowany do realizacji uznaje się projekt, który znajduje się najwyżej na liście rankingowej.

Informacja o wynikach głosowania

Podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej - Konsultacje społeczne, na stronie internetowej w zakładce Budżet Obywatelski 2018,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruszkowie oraz na Facebooku, w lokalnej prasie, mediach.

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 30 czerwca 2017 r.

załączniki - do pobrania

Regulamin

Harmonogram

Wysokość kwot w obszarach

Formularze

Wzór Karty do głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w Pruszkowie na rok 2018     wersja PDF

Lista projektów poddanych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12 maja 2017 w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania.

Najczęściej zadawane pytania

Tu możesz sprawdzić:

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Rejestr mienia komunalnego (działki będące własnością Miasta - kolor zielony lub działki będące w użytkowaniu wieczystym- kolor szary)

W jakim obszarze znajduje się Twoja ulicaSkontaktuj się z Nami

Adres

Urząd Miejski w Pruszkowie
Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

Telefon

+48 604 790 760